ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Em Coaching & Training zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 57733333 . Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Em Coaching & Training een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, opleidingen of coaching ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.
  • Grondslag

De offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de door Em Coaching & Training omschreven activiteiten, dan wel op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1. De inschrijving voor een training, workshop of opleiding geschiedt door het ondertekend inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier.

2.2. Alle trainingen, workshops of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van minimaal 8 inschrijvingen.

2.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

3.2. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd bij aanvang van de betreffende cursus een vervanger te sturen, mits deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

3.3. Annulering of het verschuiven door opdrachtgever naar een andere cursusdatum is tot 1 maand (30 dagen) vóór aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

3.4 Em Coaching & Training behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

3.5 Na ondertekende aanmelding houdt Em Coaching & Training de wettelijke termijn van 14 dagen aan waarbinnen de aanmelding kosteloos geannuleerd kan worden.

Artikel 4: Betaling

4.1. In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, in alle gevallen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding.

4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanmeldingsvoorwaarden van de betreffende opleiding vermeld staat.

4.3. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Hiervoor worden incasso- en administratiekosten in rekening gebracht, afhankelijk van de totale kosten en het aantal termijnen. De vordering van deze deeltermijnen wordt via automatische incasso geïnd op de vooraf overeengekomen termijndatum. De eerste termijn dient voldaan te zijn 14 dagen vóór de startdatum van de opleiding.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Em Coaching & Training in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1. Het auteursrecht op de door Em Coaching & Training uitgegeven brochures, handboeken, opleidingsmaterialen, cursusboeken en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Em Coaching & Training, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Em Coaching & Training zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Em Coaching & Training berust uitsluitend bij Em Coaching & Training.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande opleidingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangend opleidingsdeel.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Em Coaching & Training spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

7.3. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever inzake die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4. Em Coaching & Training is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5. Aan de inhoud van brochures, website en handboeken c.q. syllabi van Em Coaching & Training kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Trainingen en workshops

8.1. Wijze van deelname

Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft  Em Coaching & Training het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde. Em Coaching & Training kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

8.2 Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan hij aan een volgende soortgelijke workshop of training deelnemen, zonder opnieuw het honorarium verschuldigd te zijn.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

Wij verplichten ons geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 10: Geschillenregeling

Em Coaching & Training hanteert de volgende klachtenprocedure:

  • Een klacht over de geleverde diensten dient binnen 30 dagen na levering of na kennisneming hiervan, per post en/of email kenbaar gemaakt te worden.
  • Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:

– de naam en het adres van de klager;

– de datum;

– een omschrijving van hetgeen waartegen bezwaar gemaakt wordt.

  • Klachten die worden ontvangen, zullen te allen tijden vertrouwelijk behandeld worden.
  • Op een ontvangen klacht zal binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging volgen met daarin de termijn (doch uiterlijk binnen vier weken), waarbinnen een schriftelijke reactie verwacht kan worden.
  • Em Coaching & Training onderzoekt de klacht en vraagt indien nodig aanvullende informatie op en/of nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
  • Mocht het onverhoopt niet lukken om binnen de afgesproken termijn te reageren, dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt met daarin de reden en nieuwe termijn.
  • Ingediende klachten en de wijze van afhandeling hiervan, worden minimaal tot 2 jaar na datum ontvangst bewaard.
  • Em Coaching & Training zal er alles aan doen om de klacht naar beider tevredenheid op te lossen. Wanneer onverhoopt een mogelijk geschil niet gezamenlijk opgelost wordt, verwijzen we door naar de beroepsvereniging NOBCO. Zij zijn een onafhankelijke derde instantie die de klacht in behandeling zal nemen. Em Coaching & training conformeert zich aan de besluitvorming van de NOBCO.

 Artikel 11: Overige bepalingen

11.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

11.2. Em Coaching & Training onderschrijft en volgt de ethische code van de beroepsvereniging NOBCO. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten worden conform de klachtenprocedure van Em Coaching & Training afgehandeld en zullen worden getoetst aan de eerder genoemde Ethische Code.