Privacy Verklaring Em Coaching & Training 

Em Coaching & Training biedt diensten aan op het gebied van coaching en training. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Em Coaching & Training vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. 

Verwerking van persoonlijke gegevens:

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij: 

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • persoonsgegevens bewaren zolang als naar de aard en de inhoud van deze gegevens nodig is; 
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw recht respecteren om uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegeven in te trekken;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde eisen van partijen wanneer deze in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.  

Gebruik van persoonlijke gegevens: 

Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten, goederen en/of informatie waarom u gevraagd heeft te leveren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. In het kader van onze coaching- en trainingsactiviteiten, het eventueel verzenden van brochures en/of elektronische nieuwsbrieven leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde trainingen, behaalde certificaten en diploma’s. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer zij betrokken zijn bij de levering van onze diensten en/of goederen. Partijen waarmee wij mogelijk samenwerken en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Contactformulier, nieuwsbrief en aanvragen gratis eBook:

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Alleen uw voor- en achternaam en e-mailadres worden met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit kan middels het zelf rechtstreeks inschrijven via de website of door het aanklikken van de link in het inschrijvingsformulier opleiding en/of coaching. Ook bij het aanvragen van een gratis eBook wordt uw expliciete toestemming gevraagd zich in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Verstrekking aan derden: 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht dienen een AVG-beleid te voeren dat overeenstemt met het onze. 

Daarnaast zijn op onze site social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.  

Beveiligen en bewaren: 

Em Coaching & Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via em.faessen@ziggo.nl. Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren vanwege wet- en regelgeving. 

Websites van derden:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Cookies:

Em Coaching & Training maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u onze website gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De meeste van onze cookies verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.  

Ook kunnen wij met behulp van cookies eventueel advertenties (bijvoorbeeld Google AdSense) of diensten (zoals Google Maps) van derden laten zien. Zij kunnen cookies op uw PC plaatsen of webbakens gebruiken om informatie in te winnen. Em Coaching & Training heeft geen toegang tot of controle over de cookies of webbakens die worden gebruikt door derden. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies hoe hun opt-outsysteem werkt. 

Het privacy beleid van Em Coaching & Training is hierop niet van toepassing. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan deze en/of andere websites geen cookies ontvangt. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Em Coaching & Training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar em.faessen@ziggo.nl. 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-5-2018. 

Contactgegevens:

Voor vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:
Em Coaching & Training
Retersbekerweg 66
6343PL Klimmen
Tel.nr. +31 6-209 27 106
E-mail: em.faessen@ziggo.nl